Αποστολή βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Εναλλαγή Πλοήγησης
 • Καλάθι

  βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα

  Ο Χρί­στος Ζα­φεί­ρης είναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας δώ­δε­κα βι­βλί­ων ιστο­ρι­κής έρευ­νας για την Θεσ­σα­λο­νί­κη, τον πε­ρι­φε­ρει­α­κό ελ­λη­νι­σμό και ελ­λη­νι­κούς τό­πους. Γεν­νή­θη­κε στην Κρα­νιά Ελασ­σό­νας το 1945 και είναι πτυ­χι­ού­χος του τμή­μα­τος Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας και Ιστο­ρί­ας του Α.Π.Θ. Ερ­γά­στη­κε στο Ρα­δι­ό­φω­νο, την Τη­λε­ό­ρα­ση και τον Τύ­πο ως συ­ντά­κτης και δι­ευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος. Ασχο­λή­θη­κε ιδι­αί­τε­ρα με το ντο­κι­μα­ντέρ, ως ερευ­νη­τής και σε­να­ρι­ο­γρά­φος, σε θέ­μα­τα για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τον μεί­ζο­να ελ­λη­νι­σμό. Είναι συγ­γρα­φέ­ας δώ­δε­κα βι­βλί­ων ιστο­ρι­κής...

  βιβλία του/της συγγραφέα

  10 είδη

  Φθίνουσα ταξινόμηση

  10 είδη

  Φθίνουσα ταξινόμηση
  © 2022 Books24.gr | All rights reserved | Powered by Logo